เมนูหลัก
เว็บบริการ

โครงการเกษตรบริการ

อาจารย์วิเชียร ดวงสีเสน ผู้ช่วยคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการเกษตรบริการ เพื่อให้นักศึกษาได้นำทักษะจากการศึกษาในศาสตร์วิชาชีพไปให้ความรู้และบริการแก่ชุมชน โดยมี คณาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการ เมื่อวันพุธที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 10.00 - 16.30 น. ณ โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา