เมนูหลัก
เว็บบริการ

วิพากย์หลักสูตรโครงการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

ดร.ธวัฒน์ชัย งามศิริ รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมโครงการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นที่น่าสนใจ ตอบสนองต่อผู้เรียน สถานประกอบการ เป็นไปตามนโยบายมาตรฐานคุณวุฒิของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยได้รับเกียรติจากเรือเอกทัศน์ ทิพย์กองลาศ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสาวอาภากร โรจนบุรานนท์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร นามโฮง เป็นผู้วิพากย์หลักสูตร เมื่อวันพุธที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา