เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมหารือการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ พร้อมด้วยรองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าหารือเรื่องการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ(MOU)  กับ รองศาสตราจารย์ ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน และคณะ เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 07.00 - 12.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ