เมนูหลัก
เว็บบริการ

อบรมเชิงปฏิบัติการให้กับนักเรียนในเครือข่าย

         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 30 คน เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  การวิเคราะห์สารเคมีในอาหาร เพื่อเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้คิดเป็นทำเป็น ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน อีกทั้งยังเป็นการต่อยอดความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) โดยมีอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 ณ อาคาร 25 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา