เมนูหลัก
เว็บบริการ

นำนักศึกษาปริญญาโทเข้าศึกษาดูงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉวีวรรณ บุญเรือง นำนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานวิชาสรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวผลไม้ ผักและดอกไม้ เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 ณ หน่วยวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม