เมนูหลัก
เว็บบริการ

นำนักศึกษาในรายวิชาเข้าศึกษาดูงาน

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉวีวรรณ บุญเรือง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญณรงค์ ศรีทรงเมือง อาจารย์สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร นำนักศึกษารายวิชา การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน เข้าศึกษาดูงานด้านการขยายและเพาะเลี้ยงแมลงตัวห้ำ ตัวเบียน จุลินทรีย์ควบคุมศัตรูพืช ณ ศูนย์ชีวินและภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 13.30-16.30 น.