เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมหารือการเบิกจ่ายเงินงานบริการวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  เป็นประธานการประชุมหารือการเบิกจ่ายเงินงานบริการวิชาการ โดยมี นางสาวอภิญญา สกุลพราหมณ์ ผู้อำนวยการกองคลัง ร่วมรับฟัง พร้อมชี้แจงและให้ข้อเสนอแนะ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย ชั้น 2 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา