เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมสรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรม

อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมสรุปผลการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสุวรรณภูมิเกมส์ ครั้งที่ 15 และกิจกรรมเดินการกุศล ราชมงคลสุวรรณภูมิสัมพันธ์ ครั้งที่ 13 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดี ร่วมรับฟังปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณาจารย์ที่เข้าร่วมประชุมเมื่อวันพุธที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 237 ชั้น 3 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา  หันตรา