เมนูหลัก
เว็บบริการ

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และ อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ รองคณบดี ให้โอวาทและแสดงความยินดีแก่นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา  โดยได้รับเกียรติจากศิษย์เก่าร่วมบรรยายในหัวข้อ ทักษะความจำเป็นในโลกของการทำงาน จากนั้นเป็นพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาที่มีพัฒนาการทางด้านผลการเรียนประจำภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระดับดีเด่นและระดับดี เมื่อวันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมพระพิรุณ ระลึกโปรดเกล้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา