เมนูหลัก
เว็บบริการ

รับรางวัลคุณภาพ

     อาจารย์เสน่ห์ บัวสนิท  รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นตัวแทนของคณะฯ เข้ารับรางวัลคุณภาพ การดำเนินงานคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่สถาบันกำหนด ประเภทหน่วยงานสายวิชาการ ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ให้เกียรติมอบรางวัล  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 ณ หอประชุมพระพิรุณ ระลึกโปรดเกล้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา