เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมตรียมความพร้อมการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ

ดร.ธวัฒน์ชัย งามศิริ รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมตรียมความพร้อมการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตรราชมงคล ครั้งที่ 5 เพื่อแจ้งกำหนดการให้อาจารย์และนักศึกษาที่จะเข้าร่วมแข่งขันรับทราบ เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ