เมนูหลัก
เว็บบริการ

ศึกษาดูงานด้านอาหารและการบริหารจัดการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท  เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วยรองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา และเจ้าหน้าที่ เข้าศึกษาดูงานด้านอาหารและการบริหารจัดการของคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมพื้นที่ของคณะฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก