เมนูหลัก
เว็บบริการ

แจ้งผลการพิจารณามอบทุนการศึกษา

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท  เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วย อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ รองคณบดี แจ้งผลการพิจารณามอบทุนการศึกษาจากสมาคมศิษย์เก่าเกษตรอยุธยาให้นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกรับทราบ จำนวน 11 ทุน ทุนละ 3,000 บาท เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย ชั้น 2 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา