เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมหารือการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

         คุณไวพจน์ หามาลา ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า พร้อมด้วย คุณชาติวุฑ พลเพชร ผู้จัดการศูนย์อบรมงานขายและบริการสยามคูโบต้า คุณวารุณี เครือแพทย์ ผู้ช่วยผู้จัดการ CSR และองค์กรสัมพันธ์ และคุณกฤษฎาพร ศิลปจารุ เจ้าหน้าที่อาวุโส CSR และองค์กรสัมพันธ์ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่) เข้าหารือกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท  เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และหัวหน้าสาขา เรื่องการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) พร้อมหาแนวทางการจัดกิจกรรมและวางแผนการดำเนินงานร่วมกัน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย ชั้น 2 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา