เมนูหลัก
เว็บบริการ

แนะแนวการศึกษาต่อ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พร้อมรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันพุธที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 10.20 น. ณ จังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 2