เมนูหลัก
เว็บบริการ

ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

ผศ.ฉวีวรรณ บุญเรือง และ ผศ.นชษร ปภาภูวโรจน์ อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมโรตาแรคท์ สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร นำนักศึกษาสาขาวิชาพืชศาสตร์ ร่วมกับสโมสรโรตารี พระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้รับความอนุเคราะห์เครื่องเสียงจาก สวส. พร้อมพิธีกร นายชัชวาลย์ วิงวอน จากกองพัฒนานักศึกษา