เมนูหลัก
เว็บบริการ

จิตอาสาพัฒนาคณะ

         นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรและสาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมแรงร่วมใจปรับปรุง ซ่อมแซมโต๊ะภายในห้องประชุม 237 ให้กลับสู่สภาพเดิมและพร้อมใช้งาน เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและการประชุมของคณะฯ โดยได้รับเงินสนับสนุนจากสาขาวิชาพืชศาสตร์ในการซ่อมแซม จำนวน 1,000 บาท เมื่อวันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม 237 ชั้น 3 อาคาร 2 สาขาวิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา