เมนูหลัก
เว็บบริการ

เตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการเกษตรบริการ

อาจารย์สุภัทรา  วิลามาศ  รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการเกษตรบริการ เพื่อพิจารณารูปแบบการดำเนินกิจกรรมในแต่ละฐานการเรียนรู้ เมื่อวันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย ชั้น 2 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา