เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมหารือการปรับปรุงอาคาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท  เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วยรองคณบดีและอาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง เข้าหารือกับ นายพัฒนพงศ์ วรรณวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และนายอนันทรัตน์ อยู่สบาย ผู้อำนวยการกองกลาง เรื่องศูนย์อนุรักษ์ปลาไทย การปรับปรุงอาคาร 7 และการปรับปรุงฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาแรด เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 10.00-12.00 น. ณ อาคารบูรณมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ