เมนูหลัก
เว็บบริการ

พิจารณาทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่าเกษตรอยุธยา

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท  เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่าเกษตรอยุธยา เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 ณ อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา