เมนูหลัก
เว็บบริการ

โครงการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

ดร.ธวัฒน์ชัย  งามศิริ  รองคณบดี เป็นประธานการประชุมโครงการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรให้เป็นที่น่าสนใจ ตอบสนองต่อผู้เรียน สถานประกอบการ เป็นไปตามนโยบายมาตรฐานคุณวุฒิของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้มีการพัฒนาหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการและผู้ใช้บัณฑิต เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา