เมนูหลัก
เว็บบริการ

มอบไข่นกกระทาอินทรีย์

ผศ.ดร.วิศิษย์ เกตุปัญญาพงศ์  และ อาจารย์สุรัตน์ บุญยวง อาจารย์สาขาวิชาสัตวศาสตร์  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้ามอบไข่นกกระทาอินทรีย์ เพื่อเป็นวัตถุดิบอาหารปลอดภัยในการทำอาหารกลางวันและสนับสนุนงานกิจกรรมวันเด็กที่จะถึงในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม(จียพันธ์บำรุง) จำนวน  1,000 ฟอง และนักเรียนโรงเรียนวัดไผ่ (เหวย-บุญช่วยโสมนรินทร์อุปถัมภ์) จำนวน 500 ฟอง เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลผลิตไข่นกกระทาปลอดสารของสาขาวิชาสัตวศาสตร์และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับส่วนราชการที่อยู่บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย เมื่อวันอังคารที่ 7 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง) และโรงเรียนวัดไผ่ (เหวย-บุญช่วยโสมนรินทร์อุปถัมภ์) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา