เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมหารือการดำเนินงานศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

       รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานการประชุมหารือการดำเนินงานศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพิจารณาการดำเนินงานศูนย์ประสานงานฯและการจัดฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น เมื่อวันพุธที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย ชั้น 2 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา