เมนูหลัก
เว็บบริการ

อบรมประชุมวิชาการด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ

อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ เข้าร่วมอบรมประชุมวิชาการด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าในการพัฒนาห้องปฏิบัติการ เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางปฏิบัติที่ดีระหว่างหน่วยงานในภูมิภาค ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ตระหนักถึงการยกระดับความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติในหน่วยงานมากขึ้น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ ห้องจูปิเตอร์ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น จังหวัดปทุมธานี