เมนูหลัก
เว็บบริการ

ทอ.มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท  เฉลิมนนท์  คณบดี นำคณะผู้บริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เข้าพบ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล  บุรินทร์วัฒนา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  เพื่อสวัสดีปีใหม่และรับพรปีใหม่จากท่านอธิการบดี  และเข้ามอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ให้กับหน่อยงานภายในมหาวิทยาลัย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา