เมนูหลัก
เว็บบริการ

สานสัมพันธ์วันขึ้นปีใหม่

อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการสานสัมพันธ์วันขึ้นปีใหม่ เพื่อร่วมแรงร่วมใจพัฒนาอาคาร 2 ทำความสะอาดบริเวณภายในตึก และรับประทานอาหารร่วมกัน เมื่อวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 ณ อาคาร 2 สาจาวิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา