เมนูหลัก
เว็บบริการ

มอบไข่นกกระทาอินทรีย์

วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 ถึง 11.30 น. ผศ.ดร.วิศิษย์ เกตุปัญญาพงศ์ และ อาจารย์สุรัตน์ บุญยวง  อาจารย์สาขาวิชาสัตวศาสตร์  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  มอบไข่นกกระทาอินทรีย์ จำนวน 2,000 ฟอง ให้กับโรงเรียนวัดโตนด  โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม(จียพันธ์บำรุง)  โรงเรียนเทศบาลป่าโค และโรงเรียนวัดไผ่ (เหวย-บุญช่วยโสมนรินทร์อุปถัมภ์) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนละ  500 ฟอง เพื่อเป็นวัตถุดิบในการทำอาหารกลางวันให้กับนักเรียน เป็นการเผยแพร่ผลผลิตไข่นกกระทาปลอดสารของสาขาวิชาสัตวศาสตร์และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับส่วนราชการที่อยู่บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย