เมนูหลัก
เว็บบริการ

นักศึกษารับ“รางวัลคนดีศรีเกษตร”

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวมุกดา สุวรรณ์เจริญ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้รับมอบโล่เกียรติคุณเชิดชูความดี “รางวัลคนดีศรีเกษตร” จากสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทยในพิธีเปิดงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 37 เมื่อวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่