เมนูหลัก
เว็บบริการ

ร่วมจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิชาเรียนและแนวทางการศึกษาต่อในอนาคตให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พร้อมรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ โรงเรียนภาชี สุนทรวิทยานุกูล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา