เมนูหลัก
เว็บบริการ

ร่วมจัดนิทรรศการวิชาการเปิดบ้านการศึกษาเพื่ออาชีพ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการเปิดบ้านการศึกษาเพื่ออาชีพ  เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนของคณะ พร้อมรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม จังหวัดสุพรรณบุรี