เมนูหลัก
เว็บบริการ

โครงการเกษตรอาสา พัฒนาสุวรรณภูมิ

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเกษตรอาสาพัฒนาสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 5 ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์และพื้นที่บริเวณด้านหลังอาคาร 9 และอาคาร 18 เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้สะอาด สวยงาม ส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนักรู้ คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม มีจิตสาธารณะ และเป็นจิตอาสาในการพัฒนาคณะฯ และมหาวิทยาลัยต่อไป เมื่อวันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา