เมนูหลัก
เว็บบริการ

แนะแนวการศึกษาต่อ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ครั้งที่ 2 เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะและสาขาวิชา พร้อมรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 12.30 น. ณ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา