เมนูหลัก
เว็บบริการ

อบรมให้ความรู้การใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย

ผศ.ดร.วิศิษย์ เกตุปัญญาพงศ์ อาจารย์สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  เป็นวิทยากรบรรยายการอบรมให้ความรู้การใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย ในหัวข้อ การปลูกกัญชาและใช้ประโยชน์จากกัญชา ให้กับบุคลากรสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน การให้คำปรึกษาและการใช้กัญชาทางการแพทย์ที่ถูกต้อง เมื่อวันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมทัศนีย์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา