เมนูหลัก
เว็บบริการ

มอบไข่นกกระทาอินทรีย์

ผศ.ดร.วิศิษย์ เกตุปัญญาพงศ์  พร้อมด้วย อาจารย์สนทยา มูลศรีแก้ว  ผศ.ฐานิศวร์ ชิตธนาเศรษฐ์ และ อาจารย์สุรัตน์ บุญยวง อาจารย์สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้ามอบไข่นกกระทาอินทรีย์ เพื่อเป็นวัตถุดิบอาหารปลอดภัยในการทำอาหารกลางวันให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดพระญาติการาม (ศุภสุขบำรุง) จำนวน 500 ฟอง และนักเรียนโรงเรียนวัดกะสังข์ (พิศิษฎ์นวการอุปถัมภ์) จำนวน 500 ฟอง เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลผลิตไข่นกกระทาปลอดสารของสาขาวิชาสัตวศาสตร์และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับส่วนราชการที่อยู่บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย เมื่อวันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนวัดพระญาติการาม (ศุภสุขบำรุง) และ โรงเรียนวัดกะสังข์ (พิศิษฎ์นวการอุปถัมภ์) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา