เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมคัดเลือกบุคลากรเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  เป็นประธานการประชุมคัดเลือกบุคลากรเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รางวัล “ผู้บริหารดี ครูดี บุคลากรดี” ประจำปี พ.ศ. 2563  เมื่อวันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 15.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย ชั้น 2 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา