เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมพิจารณาเสนอขอครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  เป็นประธานการประชุมพิจารณาเสนอขอครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2564  เมื่อวันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย ชั้น 2 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา