เมนูหลัก
เว็บบริการ

นักศึกษารับรางวัลทุนวิจัย การประกวดโครงร่างงานวิจัยกลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง ปี 3

        นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ได้รับรางวัลทุนวิจัยจากโครงการ “การประกวดโครงร่างงานวิจัยกลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง ปี 3 (King Rice Oil Group Award 2019)” และร่วมนำเสนอโครงร่างงานวิจัยจำนวน 2 โครงร่าง ได้แก่ โครงร่างงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์กะหรี่พัฟสติ๊กไส้มันม่วงไข่เค็มเพื่อสุขภาพจากแป้งรำข้าวคิง น้ำมันรำข้าวคิง และชอร์ตเทนนิ่งน้ำมันรำข้าวคิง” โดยนางสาววาสิตา บุบผาชาติ และ นางสาววริศรา สุบงกฏ ซึ่งมี ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และโครงร่างงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของเจลน้ำมันจากลิพิดของรำข้าวสำหรับใช้ในผลิตภัณฑ์สเปรดช็อคโกแลต” โดยนางสาวกัญญารัตน์ พวงมาลา และ นางสาวคชาภรณ์ เชิดสูงเนิน ซึ่งมี ดร.ปวิชญา โภชฌงค์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา เมื่อวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 ณ บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ