เมนูหลัก
เว็บบริการ

แนะแนวการศึกษาต่อ

      คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ครั้งที่ 1 เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะและสาขาวิชา พร้อมรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา