เมนูหลัก
เว็บบริการ

แนะแนวการศึกษาต่อ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  เข้าแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนของคณะและสาขาวิชา พร้อมเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 15.00 น. ณ โรงเรียนท่าเรือ นิตยานุกูล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา