เมนูหลัก
เว็บบริการ

มอบไข่นกกระทาอินทรีย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิศิษย์ เกตุปัญญาพงศ์  และ อาจารย์สุรัตน์ บุญยวง อาจารย์สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ควบคุมงานฟาร์มนกกระทาเพื่อการเรียนการสอน รายวิชาการผลิตสัตว์ปีกแบบครบวงจร เข้าส่งมอบไข่นกกระทาอินทรีย์เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการทำอาหารกลางวัน ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดหันตรา เป็นการเผยแพร่ผลผลิตของสาขาวิชาสัตวศาสตร์และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับส่วนราชการที่อยู่ใกล้บริเวณมหาวิทยาลัย เมื่อวันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนวัดหันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา