เมนูหลัก
เว็บบริการ

งานมหกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วมงานมหกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ปีการศึกษา 2562 เพื่อเผยแพร่หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของคณะและแนวทางการศึกษาต่อ พร้อมเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี