เมนูหลัก
เว็บบริการ

โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร เพื่อเผยแพร่หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนของคณะ และแนะแนวทางการศึกษาต่อ พร้อมเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 14.30 น. ณ โรงเรียนนครหลวงอุดมรัชต์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา