เมนูหลัก
เว็บบริการ

อบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ตนเอง

อาจารย์เสน่ห์ บัวสนิท รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ตนเองเพื่อกำหนดกลยุทธ์การพัฒนาตนเองรายบุคคล สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน เมื่อวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4  อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา