เมนูหลัก
เว็บบริการ

บริจาคไข่นกกระทาอินทรีย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิศิษย์ เกตุปัญญาพงศ์  อาจารย์สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ควบคุมงานฟาร์มนกกระทาเพื่อการเรียนการสอน รายวิชาการผลิตสัตว์ปีกแบบครบวงจร เข้าบริจาคไข่นกกระทาอินทรีย์เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการทำอาหารกลางวัน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปฐมวัยพีระยานาวิน  เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลผลิตของสาขาวิชาสัตวศาสตร์และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับส่วนราชการที่อยู่ใกล้บริเวณมหาวิทยาลัย เมื่อวันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปฐมวัยพีระยานาวิน ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา