เมนูหลัก
เว็บบริการ

แนะแนวการศึกษาต่อ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  เข้าร่วมโครงการแนะแนวการศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เพื่อเผยแพร่หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนของคณะฯ และแนะแนวทางการศึกษาต่อ พร้อมเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563  เมื่อวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น.