เมนูหลัก
เว็บบริการ

โครงการเกษตรอาสา พัฒนาสุวรรณภูมิ

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมกิจกโครงการเกษตรอาสาพัฒนาสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 4 ทำความสะอาดโรงเรือนเพาะชำกล้าไม้และบริเวณรอบๆ แปลง 4 เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้สะอาด สวยงาม ส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนักรู้ คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม มีจิตสาธารณะ และเป็นจิตอาสาในการพัฒนาคณะฯ และมหาวิทยาลัยต่อไป เมื่อวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ บริเวณแปลง 4  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา