เมนูหลัก
เว็บบริการ

รับรางวัลนำเสนอผลงานภาคบรรยาย "ยอดเยี่ยม"

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ที่ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานภาคบรรยาย "ยอดเยี่ยม" โดยนำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง การสร้างมูลค่าเพิ่มของมะกอกน้ำโดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ ร่วมกับผู้เขียนร่วมในบทความ ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล ในการประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 9 “ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์” ณ ศูนย์หนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562