เมนูหลัก
เว็บบริการ

นำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 9

คณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตรเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในภาคบรรยาย ได้แก่ ดร.ณัฐกิตทิ์ โตอ่อน อาจารย์วรรภา วงศ์แสงธรรม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล และภาคนิทัศน์ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พาขวัญ ทองรักษ์ และดร.วชิรญา เหลียวตระกูล ในงานประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 9 “ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์” ณ ศูนย์หนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562