เมนูหลัก
เว็บบริการ

โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร เพื่อเผยแพร่หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนของคณะฯ และแนะแนวทางการศึกษาต่อ พร้อมเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563  เมื่อวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา