เมนูหลัก
เว็บบริการ

กีฬาเกษตรอยุธยาเกมส์

       อาจารย์เสน่ห์ บัวสนิท  รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานกล่าวเปิด/ปิด  โครงการกีฬาเกษตรอยุธยาเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2562 พร้อมมอบรางวัลแก่นักกีฬาและกองเชียร์  เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเล่นกีฬา ออกกำลังกายในการพัฒนาสุขภาพทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา  และก่อให้เกิดความสามัคคีภายในคณะ ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน  2562 ณ อาคาร 14 และอาคาร 27 (ศูนย์กีฬา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา  จัดโดย สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร